Áp phích Quảng cáo tại nơi làm việc

Tải về gói áp phích quảng cáo bằng ngôn ngữ địa phương cho nơi làm việc của bạn ngay bây giờ.

Cập nhật 2 lần 1 tuần 

Đăng ký để nhận thông báo

Video hướng dẫn atun

Tải video hướng dẫn để giúp công nhân của bạn sử dụng các tính năng tốt hơn.

Nội dung Truyền thông Xã hội

Quảng cáo atun trên các phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Tải bộ công cụ truyền thông xã hội của chúng tôi để nhận hình ảnh chia sẻ và quảng bá atun.

​Gói áp phích cho nơi làm việc

 

Gói áp phích 1

Phát hành 17/04/2020 

 

Hãy tải gói này trước, nó bao gồm các 4 áp phích giới thiệu như sau:

 

- Giới thiệu atun

- Thắc mắc về COVID-19?

- Hỗ trợ gia đình

- Hỗ trợ sức khoẻ

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải gói áp phích về.

Gói áp phích 2

Phát hàng 01/05/2020

Gói này bao gồm 4 áp phích như sau:

- Bài học tài chính

- Bài học tổng quát

- Giấc ngủ

- Vệ sinh tay chân

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải gói áp phích về.

Gói áp phích 2

Phát hàng 01/05/2020

Gói này bao gồm 4 áp phích như sau:

- Bài học tài chính

- Bài học tổng quát

- Giấc ngủ

- Vệ sinh tay chân

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải gói áp phích về.

Gói áp phích 2

Phát hàng 01/05/2020

Gói này bao gồm 4 áp phích như sau:

- Bài học tài chính

- Bài học tổng quát

- Giấc ngủ

- Vệ sinh tay chân

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải gói áp phích về.

Gói áp phích 2

Phát hàng 01/05/2020

Gói này bao gồm 4 áp phích như sau:

- Bài học tài chính

- Bài học tổng quát

- Giấc ngủ

- Vệ sinh tay chân

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải gói áp phích về.

 

Video hướng dẫn

Video 1: Hướng dẫn đăng ký atun 

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải video về.

Video 2: Hướng dẫn xem bản tin trên atun 

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải video về.

Video 3: Hướng dẫn kiểm tra các câu hỏi thường gặp trên atun

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải video về.

Video 4: Hướng dẫn cách tham gia khoá học trực tuyến (E-learning)

Nhấp vào ngôn ngữ bạn cần đề tải video về.

 

​Nội dung truyền thông xã hội

Nội dung truyền thông xã hội cho atun

Xin hãy chia sẻ atun để cộng đồng của bạn biết về chúng tôi! Càng nhiều người biết đến ứng này, càng nhiều người nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi.

Trong phần này, bạn có thể tải về các hình ảnh và thông điệp truyền thông xã hội của chúng tôi, để chia sẻ với cộng đồng của bạn.